Assessorament fiscal


Àrea Fiscal


Assessorament Fiscal


Oferim serveis d'assessorament en matèria de tributació directa i indirecta als nostres clients en totes aquelles qüestions que ho necessiten, que inclou els següents serveis:

 • Elaboració d'informes sobre temes específics.
 • Revisions de declaracions.
 • Liquidació d'impostos.
 • Requisits formals en matèria censal, facturació, representacions, registres.

Planificació fiscal

Realitzem una planificació tributària integrada, tant a societats com a persones físiques, amb l'objectiu de proposar, dins del marc legal en què ens trobem, actuacions que rebaixar la càrrega fiscal d'obligat tributari.

Recursos Davant l'Agència Tributària


Oferim tot tipus d'assistència en procediments davant l'administració tributària:

 • Procediment de gestió:en aquest apartat s'inclouen les sol·licituds d'ajornament, fraccionament de pagament, comprovació de valors i taxació pericial contradictòria.
 • Procediment de apremi: incloent la suspensió de l'execució, els embargaments i les terceria.
 • Formulació de consultes tributàries.
 • Derivació de responsabilitat dels administradors de societats.
 • Assistència davant el procés d'inspecció.
 • Recurs potestatiu de reposició.
 • Recurs davant tribunals econòmics.
 • Procediments especials de revisió.

Due Diligence


Revisió fiscal d'empreses o "due diligence" amb l'objectiu de verificar que la situació fiscal de la societat és correcta i que, així mateix, han estat detectats aquells fets que poden donar origen a contingències.

De la mateixa manera, s'examina la raonabilitat dels crèdits fiscals existents a favor de la companyia.

 


Disseny web Barcelona